Gửi yêu cầu radio Cách tạo gừi Radio
Gửi file định dạng: mp3, wav, flv, avi, mpeg với kích thước <500MB
Tôi hoàn toàn đồng ý với những quy định và điều khoản của Muctim.com.vn